fbpx

Ochrana osobních údajů

Dokument zpracování os.údajů:

I. Identifikační a kontaktní údaje Správce

Název hudební školy: Cool Music

Provozovatel: Cool Music s.r.o.

Sídlo: Brdičkova 1915/13, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

IČ: 08512345

Zapsaná: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3200150

Telefon: 607 623 561

Email: online.piano.kurz@gmail.com

Kontaktní adresa:               Brdičkova 1915/13, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

(dále jen „Správce“)

II. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro účely uzavření smlouvy, jejího následného plnění (poskytování Hudebních lekcí), případného řešení práv z vadného plnění (reklamací), vedení údajů klientů, evidence údajů pro marketing a obchodních sdělení/profilování, monitoringu IT záznamů, Správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: 

jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace o využívání a objednání služeb či produktů, záznamy jednání a jiné interakce mezi Objednatelem a Správcem, informace z internetového prohlížeče či další údaje potřebné pro plnění právních povinností či oprávněných zájmů Správce.

 1. Objednatel dále bere na vědomí, že pro účely marketingu, tedy zejména zasílání newsletterů, použití fotografické dokumentace a pro účely poskytování referencí o Objednateli Správce bude zpracovávat a uchovávat v souladu s GDPR jeho osobní údaje v následujícím rozsahu:

jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace o využívání a objednání služeb či produktů, záznamy jednání a jiné interakce mezi Objednatelem a Správcem, informace z internetového prohlížeče.

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Objednatel a souhlas Objednatele se zpracováváním osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

IV. Doba uložení

 1. Osobní údaje budou Správcem uloženy nejméně po dobu nutnou ke splnění smlouvy a nejdéle po dobu 60 měsíců.
 1. Objednatel bere na vědomí, že Správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, případně adresu.

PRO PLÁTCE DPH:

Objednatel bere rovněž na vědomí, že Správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, případně adresu.

V. Práva Objednatele ve vztahu k osobním údajům

 1. Objednatel dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  1. právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
  2. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  3. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má Objednatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 1. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Objednatele týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 2. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 3. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne Objednateli na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má Objednatel právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.